Gayatri Parivar Trust Nidhi Shopping Centre, Shastri Nagar, Narayan Pura, Ahmedabad, Gujarat 380063